Regulamin rozdania na instagramie

https://hash-store.com/code  - link, pod którym możesz zrealizować swój bon/ kod rabatowy

*KODY PROMOCYJNE I RABATOWE NIE OBOWIĄZUJĄ MARKI BANDURSKA DESIGN, ORAZ PRODUKTÓW Z GRUPY "GRATIS PRZY ZAKUPCH POWYŻEJ 300 ZŁ"

Regulamin konkursu na Instagramie
(„Konkurs”)
1. Organizatorem Konkursu jest ALA Alicja Broczkowska
Taneczna 5, 555-003 Nadolice Małe (POLSKA)
NIP:7532366610
REGON:382040928
Numer konta do wpłat:PL 04 1050 1575 1000 0097 0854 6537
SWIFT: INGBPLPW
Nasz bank:ING
2. Sponsorem nagród w Konkursie i administratorem danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182
ze zm.) jest ALA Alicja Broczkowska Taneczna 5, 55-003 Nadolice Małe (POLSKA)
NIP:7532366610 REGON:382040928 Numer konta do wpłat:PL 04 1050 1575 1000 0097
0854 6537 SWIFT: INGBPLPW Nasz bank:ING
który zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy, powierza przetwarzanie danych osobowych
Organizatorowi w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
3. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa").
Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem (dalej „Regulamin”).
5. Konkurs trwa od 30.04.2019 r. do 12.05.2019 r

6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą
ich opiekuna prawnego,
3) nie są pracownikami Organizatora lub Sponsora a także ich małżonkami, powinowatymi w
linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
7. Warunki udziału w Konkursie:
1) Uczestnik powinien zostać followersem profilu @hashclothingbrand, @hash_sport,
@alafashion_pl, (tzn. posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym
instagram.com, wyszukać profil pod linkiem hashclothingbrand
https://www.instagram.com/hashclothingbrand/
hash_sport https://www.instagram.com/hash_sport/
alafashion_pl https://www.instagram.com/alafashion_pl/
i kliknąć „obserwuj”)
2) Uczestnik powinien napisać w paru krótkich zdaniach czym jest dla niego MAJÓWKA
8. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia weźmie
pod uwagę oryginalność uzasadnienia wyboru danej stylizacji, zgodnie z ust. 7 powyżej.
9. Nagrody przewidziane w konkursie to:
I miejsce: bon o wartości 500 PLN na zakupy w sklepie hash-store.com
(Warunkiem zrealizowania bonu jest zakup na minimum 505 zl , po wprowadzeniu kodu
zostanie kwota pomniejszona o wygrany bon)
II miejsce: 2 x BON o wartości 250 PLN zakupy w sklepie hash-store.com
(Warunkiem zrealizowania bonu jest zakup na minimum 255 zl , po wprowadzeniu kodu
zostanie kwota pomniejszona o wygrany bon)
III miejsce: 5 x BON o wartości 100 PLN zakupy w sklepie hash-store.com
(Warunkiem zrealizowania bonu jest zakup na minimum 105 zl , po wprowadzeniu kodu
zostanie kwota pomniejszona o wygrany bon)
10. Bon dotyczy wartości produktów przed rabatami i nie łączy się z innymi promocjami.
Nagroda także nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Bony rabatowe są ważne przez pół roku 14.11.2019
11. Wyniki zostaną ogłoszone 14.05.2019 r. w osobnym poście konkursowym,
zamieszczonym na instastory.

12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne
z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7
powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za
obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych
obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy
związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem,
godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a
ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub
niniejszy Regulamin.
13. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail: info@hash-store.com
14. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i
udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty
tradycyjnej jako formy kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru
adresu e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód
reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie
poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres
e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
16. Nagroda w Konkursie stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t. ze zm.). Do Nagrody,
zostanie dołożona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej podatkowi
należnemu od łącznej wartości Nagrody, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 361
j.t. ze zm.) Osoba, która weszła w posiadanie bonu powinna odprowadzić zryczałtowany
podatek dochodowy i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego.

17. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w ust. 1
Regulaminu oraz na stronie internetowej: [http://galeriamalta.pl/instagram/regulamin.pdf]
w trakcie trwania Konkursu. Każdy Uczestnik może otrzymać również kopię Regulaminu, po
przesłaniu pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem [„Konkurs #wmoimstylu”.]).
18. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też
sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub
Instagram.
19. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
20. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz
akceptuje jego treść.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
22. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu
obowiązują od daty ich publikacji pod adresem.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania czy też unieważnienia konkursu bez
podawania przyczyny.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel