UWAGA! OD 1 WRZEŚNIA 2024 WSZYSTKIE WKŁADKI DO TOPÓW BĘDĄ PŁATNE. NIE BĘDĄ JUŻ DOSTĘPNE W FORMIE GRATISU.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin Vouchery BLACK FRIDAY

REGULAMIN VOUCHERÓW – BLACK FRIDAY

Poniżej przedstawiam Ci jako Kupującemu regulamin Voucherów w prowadzonym przeze mnie sklepie znajdującym pod adresem internetowym https://hash-store.com. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z voucherów.

Przypominam, że właścicielem sklepu, a jednocześnie wystawcą voucherów jest ALA Alicja Broczkowska (ul. Taneczna 5, 55-003 Nadolice Małe, NIP: 7532366610, REGON: 382040928
Wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania udzielamy mailowo pod adresem
info@hash-store.com.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

  • Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Sklepu jako forma zapłaty za produkty dostępne w Sklepie; każdy Voucher to unikalny kod, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności,

  • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zakupiła lub zamierza zakupić Voucher od Wystawcy,

  • Konsument – osobę fizyczną dokonującą z Wystawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Ogólne warunki wydawania Voucherów

Wystawca oferuje do sprzedaży w Sklepie Vouchery, które Kupujący mogą nabyć za cenę odpowiadającą wartości nominalnej Vouchera.

Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Sklepie internetowym.

Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera Sklep nie zwraca Kupującemu różnicy.

Okres ważności Vouchera jest od 1.01.2023r do 31.12.2023r. Voucher niewykorzystany w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Kupującemu będącemu posiadaczem Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

Vouchery mogą być ze sobą łączone.

Voucher Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.

Sklep nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych Voucherów.

§ 3 Realizacja Voucherów

Kwoty Voucherów są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

Kwota wskazana na Voucherze nie uwzględnia kosztów dostawy Vouchera do Kupującego, o których to kosztach Kupujący zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Voucher stanowi formę zapłaty za towary oferowane przez Wystawcę w Sklepie. Wystawca nie może odmówić realizacji ważnego Vouchera, chyba że Voucher został zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego daty ważności i pochodzenia od Wystawcy.

Realizacja Vouchera następuje poprzez przedstawienie Vouchera Wystawcy do realizacji w odniesieniu do dowolnego zakupu w Sklepie z wykorzystaniem udostępnionej w tym celu funkcjonalności w Sklepie w postaci stosownej formy płatności.

W przypadku realizacji Vouchera wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość nominalną Vouchera. Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży.

§ 4 Reklamacje

Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Voucherów winny być zgłaszane Wystawcy na adres e-mail info@hash-store.com

Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§ 5 Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem Voucherów

Do zakupów dokonanych w Sklepie z wykorzystaniem Voucherów znajdują zastosowanie zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży i odpowiedzialności sprzedawcy opisane w regulaminie Sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://hash-store.com/regulamin/

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Kupującego przy użyciu Vouchera, Wystawca zwróci Kupującemu zapłaconą w Sklepie kwotę w formie salda klienta o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Vouchera zrealizowanego na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona na saldo klienta w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie https://hash-store.com.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego.

 

 

 

pixel